Gå till startsidan för smp.nu

SMPs historia

Den 7 augusti 1896 skrev Gustaf De Laval ett donationsbrev till Kungliga Lantbruksstyrelsen. Han avsatte 100 000:- för att man skulle upprätta en officiell provningsinstitution för i första hand lantbruksmaskiner.

I oktober 1897 hade styrelsen för Statens maskinprovningar sitt första möte vilket vi räknar som startskottet för SMP. Statens maskinprovningar fyllde en mycket viktig roll för det svenska jordbrukets mekanisering eftersom snart sagt varenda ny maskin provades. ​

SMP hade initialt provningsanläggningar i anslutning till Lantbrukshögskolan, dvs i Alnarp utanför Malmö och i Ultuna utanför Uppsala. I mitten av 50-talet tillkom en anläggning i Röbäcksdalen utanför Umeå. Därmed hade SMP en rikstäckande verksamhet som geografiskt sett var placerad så att man hade naturliga förutsättningar för provning av trädgårdsmaskiner, jordbruksmaskiner och skogsbruksmaskiner.

Även om 100 000:- var mycket pengar 1896 så räckte de inte för att på sikt finansiera verksamheten som snabbt svällde. Svenska staten började därför skjuta till ett årligt driftbidrag för att de svenska maskintillverkarna och importörerna inte skulle behöva betala hela provningskostnaden. Beställarna av subventionerade provningar fick i gengäld acceptera att provningsresultaten publicerade i SMP meddelandeserie som tidvis hade en mycket stor skara prenumeranter.

Besiktning sedan 1975

1975 utökades SMPs verksamhet väsentligt när Riksprovplatssystemet infördes och SMP blev Riksprovplats för bl a grävmaskiner. Det var då dagens rikstäckande besiktningsorganisation byggdes upp. 1985 utökades verksamheten ytterligare då SMP blev Riksprovplats även för traktorer. ​

I samband med att Sverige förhandlade om EES-avtalet stod det klart att vi skulle införliva EG:s regler om maskinsäkerhet i svensk lagstiftning. För att möta marknadens behov startade SMP då en certifieringsenhet som sedan starten hjälpt otaliga tillverkare inför CE-märkningen av deras maskiner. I dag har ett 50-tal svenska tillverkare erhållit EuroTest-certifikat som ett bevis på att en tredje part granskat produkten och bedömt att den uppfyller kraven.

Verksamheten på provningssidan har förändrats de senaste åren genom att SMP allt mer inriktat sig mot att erbjuda tjänster till små och stora svenska industriföretag. Verksamheten med officiella provningar och meddelandeserien är nedlagd sedan 1995. Det driftbidrag SMP tidigare erhöll direkt från jordbruksdepartementet upphörde i samband med detta. När det gäller Riksprovplatssystemet för besiktningsverksamheten upphörde detta 1995. Därmed blev det möjligt för SMP att utöka besiktningsverksamheten till att även omfatta besiktning av hissar, portar, rulltrappor och lyftanordningar (billyftar, mobila arbetsplattformar etc).

Dotterbolag till SP

 1 juli 1996 blev SMP ett helägt dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås som. SMP kompletterade SPs verksamhet med kunnande och erfarenhet av provning, certifiering och besiktning inom t ex maskinteknik, lyftteknik och fordonsteknik.

SMP ingår nu i RISE

SMP ingår i RISE Research Institutes of Sweden AB

Relaterad information

Länkar

Moderbolag
RISE