Gå till startsidan för smp.nu

Brandskyddskontroller enligt SBF 127

För att minska antalet bränder i bland annat anläggningsmaskiner och industritruckar har försäkringsbranschen enats om att ställa krav på att maskiner skall genomgå en brandskyddskontroll som visar att maskinen uppfyller de branschgemensamma reglerna i "SBF 127:16". SBF står för Svenska Brandskyddsföreningen.

Normalt för maskiner gäller att maskinägaren (den försäkrade) i händelse av brandskada skall kunna visa ett protokoll (ej äldre än 14 månader) från en brandskyddskontroll som utförts av ett företag som är auktoriserat. I händelse av brandskada kan ersättningen reduceras om protokoll saknas.

Följande maskiner är undantagna från detta krav: ​

 • Mobilkranar
 • Småmaskiner med vikt under 600 kg och värde under 2 basbelopp
 • Lantbrukstraktorer
 • Skördetröskor
 • El-/motviktstruckar med lyftkapacitet under 1500 kg
 • Anvisningsskyltar skall finnas omfattande:

 • Markeringsskyltar för brandsläckare och batterifrånskiljare
 • Instruktion för uppluckring av pulver i handbrandsläckare
 • Om markeringsskyltarna saknas vid brandskyddskontrollen tillhandahåller SMP dessa.

  När SMP utfört brandskyddskontrollen får Du sedan ett korrekt protokoll som är uppbyggt som ett besiktningsprotokoll!

  De väsentligaste tekniska kraven avser:

  Handbrandsläckare

  Maskiner i normal eller brandfarlig miljö skall vara utrustad med handbrandsläckare av klass 27A 183BC (min 4kg). Släckaren skall vara monterad på en lämplig och lättåtkomlig plats. ​

  Elsystemet

 • Batteriets pluskabel ska skyddas med skyddslang i hela sin längd mellan batteri, batterifrånskiljare och startmotor.
 • Generatorns B-pluskabel skall skyddas i hela sin längd
 • Skyddslang ska uppfylla krav avseende miljöpåverkan och mekanisk påverkan
 • Elledning skall vara avsäkrad och väldimensionerad
 • Batteriet skall vara väl ventilerat, väl fastsatt och batteripolerna skall vara skyddade (t ex med gummimatta)
 • Huvudströmbrytarens, startmotorns och generatorns anslutningar ska vara polskyddade
 • Huvudströmbrytare ska vara lättåtkomlig och ska vara placerad i omedelbar närhet av batteriet
 • Bränslesystemet

 • Spridarrören får inte ha nötningsskador
 • Spridarrörens vibrationsdämpare skall vara på plats och väl åtdragna
 • Spridarrörens anslutningar skall vara åtdragna och täta
 • Övrigt

 • Inget onormalt läckage i hydraulsystem får förekomma
 • Elkablar och hydraulslangar skall normalt inte klammas ihop
 • Hydraulslangar, hydraulrör och elkablar skall vara förlagda så att brytskador och/ eller nötskador inte uppstår
 • Ansamlingar av brännbart material eller brännbara vätskor får inte finnas
 • Anordning för motor- och hyttuppvärmning skall vara rätt monterad och i gott skick
 • Relaterad information