Gå till startsidan för smp.nu

Regler för IBC-behållare

Diesel klassas som farligt gods. Därmed omfattas transport av diesel i IBC-behållare av ADR-regler som i Sverige föreskrivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

MSB har tillåtit vissa lättnader i reglerna för transporter i samband med byggnads- och anläggningsarbete.

Krav på besiktning

En IBC skall besiktigas med intervall av högst 30 månader (2,5 år). Besiktningen skall utföras av behörigt kontrollorgan och utgörs av:

 • 2,5-års kontroll
 • 5-års kontroll
 • Kontrollerna omfattar:

 • täthetsprovning.
 • kontroll av yttre beskaffenhet.
 • kontroll av driftsutrustning.
 • 5-års kontrollen omfattar dessutom invändig inspektion av behållaren samt kontroll av aktuellt utförande jämfört med utfärdat certifikat.

  SMP besiktigar i fält

  SMP är bemyndigat av MSB att utföra besiktning av IBC:er och kan genomföra besiktningarna där behållarna finns. Tala med Din besiktningsingenjör om möjligheten att samordna med andra besiktningar.

  Täthetsprovning (provtryckning) av IBC-behållaren förutsätter att den är tömd. Vid 5-års kontrollen förutsätts dessutom att behållaren är så pass ren invändigt att en relevant bedömning kan göras av dess inre beskaffenhet . Manluckan öppnas vid 5-års kontrollen, därför rekommenderas att en ny packning finns tillgänglig vid besiktnings-tillfället.

  Krav på transportemballaget

  I princip skall emballaget vara godkänt enligt ADR. Det vanligaste godkända emballaget är en IBC-behållare IBC läses som Intermediate Bulk Container (Småbulkbehållare på svenska). En IBC rymmer högst 3 kubikmeter (3000 liter). Att det är en godkänd IBC framgår av märkningen som inleds med märkning "un" som på bilden här bredvid.

  Därefter följer en siffer- och bokstavs-kombination som för en stålbehållare för diesel börjar med 31A/. Märkskylten skall även innehålla rutor för angivande av senaste täthetsprovning (besiktning).

  Andra tankar (t ex "Farmartankar") får sedan 2000-01-01 ej användas för dieseltransport.

  Krav på föraren

  Den som transporterar farligt gods skall ha en särskild utbildning. Vad gäller transport av diesel för byggnads- och anläggningsarbete skall föraren ha genomgått en endags-utbildning med godkänt resultat.

  Krav på fordonet

  Emballaget skall vara lastsäkrat enligt gällande föreskrifter. Fordonet skall vara utrustat med:

 • Brandsläckningsutrustning som ger släckningskapacitet motsvarande 12 kg pulver om transporten sker med sammanlagd fordonsvikt över 7,5 ton.
 • Brandsläckningsutrustning som ger släckningskapacitet motsvarande och 8 kg pulver om transporten sker med sammanlagd fordonsvikt mellan 3,5 ton och 7,5 ton.
 • Varningsanordningar 2 st, t ex varningstrianglar eller varsellyktor.
 • Varselväst, en per inblandad person.
 • Stoppkloss, en per fordon.
 • Ficklampa, en per inblandad person.
 • Dessutom skall det finnas personlig skyddsutrustning - En sats per person.

  För transport av diesel består denna normalt av:

 • tättslutande skyddsglasögon
 • plast- eller gummihandskar
 • ögonduschflaska
 • Märkning av fordon och emballage

  Fordonet skall ha en ADR-skylt fram och bak. ADR-skylten är rektangulär och orange med svart ram. För IBC-behållare (styckegods) skall denna skylt inte vara försedd med sifferkod.

  Behållaren skall vara märkt med etiketten för brandfarlig vätska (fyrkantig röd skylt på högkant med eldflamma), samt med en beteckning som anger innehållet (för diesel är detta UN1202).

  Handlingar

  Följande handlingar/dokument skall medföras och kunna uppvisas under transport:

 • instruktion om hur man skall agera vid olycka: ett så kallat transportkort
 • utbildningsintyget
 • Relaterad information