Gå till startsidan för smp.nu

Meddelandeserien

Här kan du söka bland och ta del av de 3 435 publikationer i Maskinprovningarnas Meddelandeserie som publicerades under åren 1898 till och med 1995. Över 5 000 maskiner och andra utrustningar för jord-, skogs-, och trädgårdsnäringarna provades och materialet omfattar över 37 000 sidor.

Du kan ta hjälp av Grupper och Index för att lättare orientera dig i materialet. I Bakgrund kan du läsa kort om materialets ursprung.

Till Meddelandeserien

Texterna är OCR-tolkade och vi reserverar oss för feltolkningar.

Bakgrund

SMP Svensk Maskinprovning har en stor samling historiska rapporter över de maskinprovningar som genomfördes under åren 1898 till och med 1995. Rapporterna publicerades i tryckt form som Meddelanden i Meddelandeserien och är en unik samling lantbruks-, skogsbruks- och maskinhistoria som speglar mekaniseringen inom lantbruks- och skogsbruksarbetet under nästan 100 år.

Provningarna och Meddelandeserien finansierades till stor del med driftsbidrag från staten, prenumerationsavgifter, försäljning av lösnummer och under senare år även med provningsavgifter. Meddelandena distribuerades till prenumeranter och beställare. Lantbrukare stod för den större delen av prenumeranter, medan beställarna utgjordes av tillverkare och importörer som ofta använde materialet i sin marknadsföring.

Över 5 000 maskiner och redskap provades vid Maskinprovningarnas anläggningar i Alnarp/Malmö, Ultuna/Uppsala och Röbäcksdalen/Umeå. Materialet består av 3 435 publikationer, cirka 3 800 enskilda provningar och omfattar över 37 000 sidor.

I meddelande nummer 3 434, det näst sista, ges en återblick över provningsverksamheten. Denna återblick kan vara en bra början för den som vill bekanta sig med materialet.

SMP Svensk Maskinprovning har låtit digitalisera samtliga rapporter för att göra det tillgängligt och sökbart för allmänheten och alla som har intresse av dess innehåll.

Digitaliseringen har varit möjlig genom stöd av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien via SLO-fonden och Stiftelsen svenska lantbrukarnes olycksfallsförsäkringsbolags fond.
http://www.ksla.se/

Hela samlingen Meddelandeserien finns även arkiverad i fysisk form hos Riksarkivet.
https://riksarkivet.se/

Kontakt info@smp.ri.se

SMP Svensk Maskinprovning, Tel 010-516 64 00, E-post info@smp.ri.se