Gå till startsidan för smp.nu

Cykelhjälmars egenskaper utöver CE-märkningen

SMP har genomfört ett projekt om cykelhjälmars egenskaper med stöd av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Cykelhjälmars egenskaper".

Bakgrund

Idag är det ett problem att cykelhjälmsanvändningen generellt sett ligger på en låg nivå och dessutom sjunker i de yngre åldersgrupperna. Allvarliga skallskador och dödsfall bland cyklister skulle minska i antal om cykelhjälmsanvändningen låg på en högre nivå.

Ett sätt att sätta hjälmfrågan i fokus är att följa samma modell som för krocktester och cykeltester; att utforma ett system där andra aspekter än de lagliga kraven på cykelhjälmar bedöms med hjälp av opartiska provningar.

För att få lov att säljas ska cykelhjämar, som är personlig skyddsutrustning, uppfylla de europeiska säkerhetskraven, vilket tillverkaren visar genom att fästa CE-märket på hjälmen. Dock finns det stora skillnader mellan olika CE-märkta hjälmar t ex när det gäller justeringsmöjligheter och hur väl justeringen bibehålls efter en tids användning. Dessa aspekter är också viktiga från säkerhetssynpunkt. En hjälm som kräver daglig justering kommer inte att användas korrekt och det finns olycksfall där man har kunnat visa att skallskador har uppstått på grund av att hjälmen varit felaktigt justerad.

Mycket arbete läggs i dag ned, bland annat av vissa Länsförsäkringsbolag, på att informera om vikten av att justera hjälmar korrekt. Detta arbete skulle underlättas om det fanns testresultat som visade vilka hjälmar som var säkrast med hänsyn taget inte bara till kraven för CE-märkning.

Undersökta kriterier

Ett system som betygssätter hjälmar kan bland annat ta hänsyn till om:

 • Justeringsremmarna är enkla att justera och låsa
 • Justeringsremmarna bibehåller dessa egenskaper efter en längre tids användning
 • Anpassningen av hjälmen till individuella huvudformer kan ske enkelt och om inställningarna bibehålls under användningen
 • Det är viktigt att ett utvärderingssystem:

 • Är frivilligt
 • Utformas tillsammans med ledande hjälmleverantörer så att det marknadsförs av leverantörerna själva
 • Bygger på objektiva repeterbara mätningar/provningar
 • Inte är så kostsamt att det leder till stora prismässiga konkurrensnackdelar för de som väljer att ansluta sig
 • Projektets slutsatser

  Projektet delades i två faser där fas 1 betraktades som en förstudie.

  Eftersom förstudien visade att det fanns ett intresse för ett värderingssystem från hjälmleverantörer gick projektet vidare in i fas 2. Inom fas 2 utvecklades provningsmetoder kopplade till de preliminära kriterier som ställts upp.

  Efter utvärdering av diverse metoder konstaterades att det inte var möjligt att erhålla den repeterbarhet som krävdes för att metoderna ska kunna användas för objektiv utvärdering av egenskaper.

  I början av maj 2006 genomfördes ett seminarium där leverantörer, myndigheter och andra intressenter tog del av projektresultatet och diskuterade det framtida utvecklingsbehovet när det gäller t ex hjälmarnas remsystem.

  Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Provning Malmö
  Patrik Olsson

  Tel: 010-516 64 34