Gå till startsidan för smp.nu

Emissionsforskningsprojekt

Titeln på projektet är:

Effekter av transienta belastningar på energieffektivitet och emissionsbildning från arbetsmaskiner vid användning av alternativa bränslen - EMMA 5.

Transienter och alternativa bränslen

Det finns idag flera alternativa bränslen till diesel, t ex RME (rapsmetylester) och blandbränslen med inblandning av syntet-diesel framställd enligt Fischer/Tropsch-metoden, etanol, etanolderivat eller andra alkoholer. Dessa alternativa bränslen har, i jämförelse med vanlig MK1-diesel, visat sig ha annan påverkan på motorers energieffektivitet och emissionsbildning vid statiska driftförhållande, d v s körning vid ett visst varvtal och moment på motorn. Vid transienta förhållanden (t ex acceleration) är skillnaderna sannolikt ännu större mellan olika bränslen, men det idag okänt hur det ser ut. Transienta belastningar av motorn uppstår vid all körning och är mycket vanliga vid användning av olika arbetsmaskiner som till exempel grävmaskiner och skogsmaskiner. Snabba förändringar av motorns varvtal eller belastande moment medför att förbränningen av drivmedlet sker under icke optimala förhållanden. Detta medför kortvarigt mycket stora ökningar av både bränsleförbrukning och emissioner jämfört med vid motsvarande statiska belastning.

Fortsättning på EMMA

Projektet EMMA 5 pågick 2004 till 2008 och utgör en fortsättning på verksamheten i EMMA-konsortiet (Emissionsforskning arbetsmaskiner, www.jti.slu.se/emma)

Omfattande analyser

Syftet med arbetet är att undersöka hur användningen av alternativa drivmedel påverkar energieffektivitet och emissionsbildning för dieselmotorer i arbetsmaskiner. Både reglerade och oreglerade emissioner studeras, liksom effekter på partiklarnas storleksfördelning m a p antal. Speciellt betonas effekterna av transienta belastningar och dynamiska arbetscykler eftersom kunskapen om detta är begränsad. Utökad kunskap skulle vara mycket värdefull såväl vid prioriteringar mellan olika bränslen som vid utformning och inställning av nya motorer. Samtidigt erhåller man ett mer rättvisande underlag för energi- och livscykelanalyser. Arbetet fokuseras på emissioner från arbetsmaskiner men resultaten har generellt värde för alla typer av fordon med dieselmotorer.

Många parter engagerade

Projektet organiseras i form av en ledningsgrupp och en referensgrupp. Ledningsgruppen består av representanter från Institutionen för biometri och teknik (BT) vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), SMP Svensk Maskinprovning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Volvo Construction Equipment Components AB (VCE). Referensgruppen består därutöver av personer från Institutet för Jordbruks- och miljöteknik och bränsleleverantörerna Preem Petroleum AB, Svensk Etanolkemi AB (SEKAB), Agrofuel AB och Oroboros AB. EMMA 5 finansieras av Emissionsforskningsprogrammet, EMFO, Volvo Construction Equipment Components AB, och ovan nämnda bränsleleverantörer.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Provningsledare
Hans Arvidsson

Tel: 010-516 64 72