Gå till startsidan för smp.nu

Nödstopp på traktorer?

SMP tillsammans med JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) har genomfört ett projekt som rör säkehetsfunktioner som t ex nödstopp hos traktorer och redskap. Projektet genomfördes med stöd av SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Nödstopp på traktorer".

Bakgrund

Varje år inträffar maskinolyckor i lantbruket där inblandade personer skadas svårt. Man kan räkna med att olyckorna kommer att fortsätta eftersom traktorer och redskap fortfarande tillverkas med samma riskmoment inbyggda. Riskerna består i att:

 • Traktorföraren lämnar traktorns förarplats utan att först stänga av driften till tillkopplat redskapet
 • Driften till redskapet inte kan stängas av vid redskapet eller dess manöverplats
 • Traktorer med nya komplexa system för manövrering där systemen i sig innebär risker för felaktiga och oavsiktliga manövrar av föraren. Dessa risker avser kraftsättning av redskap såväl som manövrering av traktorns redskapslyft.
 • Grundtanken i projektet har varit att traktorn som drivkälla skall erbjuda motsvarande säkerhetsfunktioner som ett styrsystem på en elektriskt driven industrimaskin och delar av dessa funktioner finns redan representerade hos ett flertal mobila, förbränningsmotordrivna maskiner. Analyser av inträffade olycksfall visar i många fall på att skadan orsakats av ett felbeteende, som kan ha orsaker i medvetet eller omedvetet risktagande ofta i kombination med stress. En annan bidragande orsak är brister i maskinernas skydd.

  Rapportens förslag avseende traktorn

  Sammanfattningsvis föreslås i rapporten att:

 • Traktorn ska ha nödstopp som påverkad stoppar krafttillförseln till samtliga drivkällor (framdrivning, kraftuttag, hydraulik, el)
 • Nödstoppsreglage skall finnas på förarplatsen och utvändigt, lätt tillgängligt på traktorns front och akter
 • Förarplatsen ska vara försedd med närvarokontroll som ger stoppsignal om föraren lämnar förarplatsen med någon drivkälla igång. Det ska vara möjligt att medvetet välja stationär drift
 • Utvändigt, i anslutning till traktorns tillkopplingsutrustning, ska det finnas kontaktdon för att möjliggöra anslutning av redskapets säkerhetsfunktioner till traktorns säkerhetskretsar och/eller till nödstoppskrets.
 • Rapportens förslag avseende redskapen

  Sammanfattningvis föreslås i rapporten att:

 • Öppningsbara skydd förses med en förreglingsbrytare som är sluten när skyddet är stängt. Kontakten kopplas in i en säkerhetskrets på maskinen som ansluts till ett kontaktdon i traktorns säkerhetskrets. Driften till redskapet bryts om skyddet öppnas då redskapet är igång och driften till redskapet kan inte startas så länge som skyddet är öppet
 • Redskap med stor svängmassa förses med rörelsegivare, förreglingsbrytare med lås på öppningsbara skydd och egen logik. Därmed går det inte att öppna skyddet innan rörliga delar stannat. Som ett alternativ till detta kan svängmassan förses med broms som slår till när redskapet får stoppsignal
 • Redskapet förses med nödstoppskrets och nödstoppsdon i fall när detta bedöms höja säkerheten. Kretsen ansluts till ett kontaktdon i traktorns nödstoppskrets.
 • Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Certifierare
  Bengt Zetterström

  Tel: 010-516 64 06