Gå till startsidan för smp.nu

Rapport om emissioner från arbetsmaskiner

SMP rapporterade i början av 2007 ett utredninguppdrag åt Statens Naturvårdsverk. Uppdraget genomfördes i samarbete med Inst. för Biometri och Teknik vid SLU samt IVL Svenska Miljöinstitutet.

I utredningen kartlades dels nuläget när det gäller emissioner från större dieseldrivna arbetsmaskiner i effektintervallet 37-560 kW, dels gjordes prognoser över förväntade emissioner år 2010 och 2020. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Utsläpp från större dieseldrivna arbetsmaskiner".

Rapporten ger uppdaterad bild av utsläppen

Studien omfattade t ex traktorer, hjullastare, grävmaskiner, dumprar mobilkranar, skördetröskor, skogsmaskiner och truckar.

Rapporten ger en uppdaterad och, jämfört med tidigare rapporter, förändrad bild av utsläppen från tunga arbetsmaskiner. Ett exempel är de hälsofarliga utsläppen av partiklar, som bedöms vara väsentligt lägre än vad som tidigare antagits.

Kartläggningen av emissionerna baseras på data gällande förekommande maskintyper, antalet maskiner, motoreffekt, drifttider, belastningsfaktorer, bränsleförbrukning, emissionsfaktorer och hur dessa parametrar är relaterade till maskinålder där maskinålder anges för upp till 25 år gamla maskiner medan äldre maskiner hanteras som en grupp.

Data avseende maskintyper, antal maskiner, maskinernas ålder och motoreffekt samt årliga drifttider har hämtats från SMP Svensk Maskinprovnings besiktningsdatabas, från försäljningsstatistik från Maskinleverantörerna samt från fordonsregistret. Dessa data anses vara mycket säkra för flertalet av de studerade maskintyperna.

Nytt upplägg på studien

När det gäller bränsleförbruknings- och emissionsfaktorer användes data från CORINAIR Emission Inventory Guidebook och den Europeiska emissionslagstiftningen som utgångspunkt. Dessa faktorer har dock korrigerats för att ta hänsyn till

 • Skillnader mellan det bränsle som används vid typprovning och svensk MK1
 • Skillnader mellan legala gränsvärden och uppmätta emissionsnivåer vid typprovning
 • Skillnader mellan motorbelastningen i statiska testcykler och verklig motorbelastning
 • Åldersbetingade förändringar av bränsleförbruknings- och emissionsvärden
 • Dessa korrigeringar samt att hänsyn tagits till maskinernas åldersfördelning, vilket är av stor vikt eftersom bland annat drifttiden är starkt beroende av maskinålder, gör att studiens upplägg skiljer den från flera tidigare publicerade svenska utsläppsinventeringar av liknande karaktär.

  290 000 aktiva arbetsmaskiner

  I studien förutsätts totalt 290 000 arbetsmaskiner vara aktiva år 2006 vilket är 25 % mer vid jämförelse med den senast publicerade liknande studien (Flodström et al., 2004).

  Den uppdaterade totala bränsleförbrukningen och totala utsläppsmängderna från större dieseldrivna arbetsmaskiner för 2006 sammanfattas nedan.

  Antal maskiner 290 000 st Bränsleförbrukning 880 000 ton/år CO2 2 800 000 ton/år CO 6 000 ton/år HC 2 200 ton/år NOx 23 000 ton/år PM 1 000 ton/år SOx 1,8 ton/år

  Bedömningen av total årlig bränsleförbrukning är drygt 5 % lägre än i tidigare studie trots det högre antalet maskiner. För emissioner är skillnaderna ännu större jämfört med ovan nämnda studie: nivåerna av NOx är halverade medan både CO och HC motsvarar ca 1/3 av de tidigare uppskattade nivåerna.

  Den största skillnaden återfinns dock för partiklar för vilka de uppskattade utsläppen har minskats med ca 75 %. Dessa skillnader bedöms huvudsakligen bero på förbättrat dataunderlag, framförallt när det gäller drifttider kopplat till maskinålder och de korrigeringar som gjorts i modellen, snarare än på faktiska förändringar i maskinbestånd m m.