Gå till startsidan för smp.nu

Miljöanpassade oljor - är dom farliga?

Frågeställningarna kring miljöanpassade oljor är ständigt aktuella. Rapporter från Finland har uppmärksammats eftersom de indikerat att miljöanpassade oljor kunde påverka människors hälsa negativt. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Hälso- och miljöpåverkan av miljöanpassade oljor".

SMPs litteraturstudie

För att få klarhet i ämnet har SMP gjort en litteraturstudie som finansierats av SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Studien har bland annat omfattat en genomgång av tidningsartiklar och av rapporter som publicerats i Finland.

Följande artiklar och undersökningar utgjorde underlaget till de resultat som sammanställts av SMP;

 • Artikel i Skogsteknik, nr 3, 2002.
 • Artikel i Skogsteknik, nr 2, 2001.
 • Slutrapport Biooljeprojekt, Uleåborgs universitet, Finland. 2001.
 • Slutrapport från Arbetshygien i Kuopio, Finland. 2002
 • Finsk artikel i TEHO nr 4 1998.
 • IVL Rapport B-1267, Miljöfarlighetsbedömning av hydrauloljor för arbets- och
 • skogsmaskiner, 1997.
 • Sammanfattande resultat

  Av den studie som genomförts vid Arbetshygien i Kuopio framgår det att skogsmaskinförare led av handeksem och andra arbetsbetingade hudsymtom mer än referensgruppen, men man kunde inte påvisa något samband med användningen av biooljor.

  De symtom som rapporterades var lindriga och inverkade inte på arbetsprestationen eller fritiden. Det nämns flera andra riskfaktorer som hel arbetstid, atopiska eksem, känslig hud, fel metod för blandning av stubbehandlingslösning och nästan signifikans för beröring med olja/hydraulslang flera gånger per vecka. Man förtydligar att beröring med oljor ökar risken för hudsymtom oavsett oljetyp.

  Den intervju som genomförts av METLA, Uleåborg ger däremot en helt annan bild. Här har cirka 70% av de som använder biooljor angett att de har hudproblem orsakade av biooljor. På motsvarande sätt anger mer än 70 % av de som använder biologiska oljor att de på olika sätt haft tekniska problem med miljöoljor.

  Det är inte rimligt att två olika undersökningar skall ge så helt olika resultat. Den undersökning som gjorts av Arbetshygien är grundligare, mer omfattande och vetenskapligt utförd. Man har här även tagit hänsyn till andra påverkande riskfaktorer och jämfört med en kontrollgrupp.

  Frågeformulär utformade som den i METLA:s undersökning kan lätt bli styrande och resultatet därav missvisande. Undersökningen ger dock en tydlig signal om de tillfrågades inställning till användande av biologiska oljor.

  Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Provningsledare
  Louise Johansson

  Tel: 010-516 64 71