Gå till startsidan för smp.nu

Vägledning för att förse frontlastare med extrautrustning

I april 2004 avslutades SMPs projekt som rör säkerhet vid användning av extrautrustning till frontlastare. Projektet genomfördes med stöd av SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Vägledning för att förse frontlastare med redskap".

Sammanfattning av resultaten

Redskap till frontlastare och lastmaskiner är maskiner som ska uppfylla Maskindirektivets säkerhetskrav. Tillverkare av dessa redskap är skyldiga att ange alla betingelser för säker användning av redskapet monterad på bärare.

Arbetsmiljöverket har, i utredningar av olycksfall i samband med kranarmar, som är ett exempel på redskapen ifråga, funnit att redskapstillverkarna brister när det gäller att klart ange till vilka bärare redskapen är avsedda. Risken för överbelastning av hydraulik och maskin i sig är uppenbar. Utredningarna avsåg kranarmar till lastmaskiner men motsvarande risker förekommer även i lantbruket när storsäckar hanteras med säcklyft monterad på traktor med frontlastare.

Arbetet i detta projekt har inriktats mot redskapet storsäckslyft när det används på traktorer med frontlastare, eftersom man kan ifrågasätta överensstämmelse med Maskindirektivet vad gäller säcklyftar i nuvarande utformning. Inom projektet har säcklyftar provbelastats och beräkningar på överbelastning har gjorts avseende tippningsrisk och överströmning i hydraulik. Resultaten visar på stora risker för överbelastning i hydrauliken. Överbelastningen uppkommer när säcklyften tiltas framåt så att lasten får en allt längre momentarm till redskapets infästning. Överbelastningen leder till att redskapscylindrarnas chockventiler öppnas och att lasten då faller okontrollerat till marken. Våra beräkningar som innehåller ”dubbel säkerhet” visar på att endast få, om ens någon, lastare klarar att hantera de 1000 – 1200 kg som säcklyftarna är märkta med. Det kan ifrågasättas om frontlastare kan anses vara avsedda för redskapet storsäckslyft.

Följande rekommendationer och slutsatser kan lämnas:

 • Säcklyftens maxlast bör sänkas, lyftens armlängd och tiltningsvinkeln bör begränsas
 • Begränsning av säckvikter vid storsäckshantering med traktor vilket främst berör foder- och utsädesleverantörer
 • Storsäckar på 800 kg eller mera bör hanteras med lastmaskin
 • Alternativt, kan frontlastaren konstrueras om för att bli bättre lämpad för storsäckshantering.

  Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Certifierare
  Bengt Zetterström

  Tel: 010-516 64 06