Gå till startsidan för smp.nu

Forskning om referensbränslets betydelse för avgasemissioner från motorsågar

SMP i Umeå genomförde under 2004-2005 ett projekt med jämförande mätningar av avgasemissioner från motorsågar och röjsågar. Jämförelsen gjordes mellan emissioner från det referensbränsle som används vid avgascertifiering av motorerna, och vanliga bränslen som normalt används vid arbete med maskinerna. Projektet finansierades av en av Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens fonder, SLO-fonden. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Jämförande emissionsmätningar av tvåtaktsbränslen".

Sammanfattande resultat

Som ett led i att förbättra hälsan och miljön för EU-medborgarna trädde under 2004 ett nytt direktiv (97/68EG) i kraft, som bl.a. omfattar motorsågar, röjsågar, grästrimmers och lövblåsare. I direktivet och dess tilläggsdirektiv 2002/88/EG specificeras kravgränser och hur emissionsmätningarna skall genomföras. Här anges alltså även vilken slags referensbensin som skall användas vid mätningarna.

Problemet är nu att denna referensbensin inte finns att tillgå på den öppna marknaden och kan alltså inte används i praktiskt arbete. Det som används i praktiken är i stället:

 • vanlig handelsbensin (för bilar) där maskinägaren själv sköter oljeinblandningen
 • s.k. alkylatbensin där användaren själv sköter oljeinblandningen
 • s.k. oljeblandad alkylatbensin (inblandning med 2 % helsyntetisk tvåtaktsolja)
 • Detta innebär alltså att maskinerna i praktisk användning körs med ett bränsle som inte svarar mot det bränsle som användes vid typgodkännandet. För att få svar på om kravgränserna uppfylls även med marknadens bränslen genomfördes under december 2004 hos SMP i Umeå jämförande mätningar som finansierades av medel ur SLO-fonden.

  Målet med projektet var att verifiera eventuella skillnader i emissioner mellan direktivets unika referensbränsle och de bränslen som normalt sett används på den svenska marknaden och att fastlägga om de olika bränslena uppfyller direktivets kravgränser samt att redovisa de arbetsmiljömässiga konsekvenserna.

  Undersökningen genomfördes med följande tre bensinkvalitéer:

 • Referensbensin enligt direktiv 2002/88/EG, bilaga 5
 • Miljöanpassat tvåtaktsbränsle (Alkylatbensin med handelsnamnet Aspen)
 • Handelsbensin, s.k. blyfri 95 oktanig bensin
 • De jämförande mätningarna utfördes på två st tvåtaktsmotorer, en motorsågsmotor Husqvarna 346XP och en röjsågsmotor Stihl FS 450K.

  Resultatet av de jämförande proven blev i korthet följande: Om man bortser från kväveoxiderna så har referensbränslet de högsta mätvärdena i denna bränslejämförelse. Detta innebär att man använder ett bränsle som inte gynnar motortillverkaren vid emissionsprovningen som ligger till grund för typgodkännandet mot direktivet. Om motorn klarar kraven med referensbränslet kommer den också att göra det med de på den svenska markanden vanligaste använda bränslena.

  När det gäller arbetsmiljö- och miljöaspekter så finns en klar miljövinst med att använda Alkylatbränslet. Detta har många arbetsgivare också upptäckt och de som arbetar yrkesmässigt med handhållna motordrivna maskiner använder redan den typen av bränsle.

  Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Provning Malmö
  Patrik Olsson

  Tel: 010-516 64 34