Gå till startsidan för smp.nu

Projektet ”gengas i glasbruk” avslutat

SMP, Glafo (Glasforskningsinstitutet) i Växjö och glasbrukskoncernen Orrefors Kosta Boda AB har samarbetat i ett forskningsprojekt om gengas i glasbruk. SMP har nu avslutat sin del i projektet, som innebar att tillhandahålla ett gengasaggregat, eller förgasare, tillräcklig för att värma en glasugn. ​

Den gengasanläggning som SMP har konstruerat och driftsatt vid Glasbruket i Kosta visade sig fungera som planerat. Anläggningen arbetade efter intrimning helt och hållet automatiskt. ​

De kritiska funktionerna bränsleinmatning, nivåövervakning och askutmatning har konstruerats av SMP på en befintlig förgasare. Svårigheten har varit att säkerställa inmatning av träpellets och utmatning av restprodukter, d.v.s. aska, sot och kol. För att förgasaren skulle kunna arbeta kontinuerligt så krävdes att bränslet matades in utan att någon luft kunde läcka in och störa förgasningen, och utan att någon giftig gas läckte ut. Detta har lösts med hjälp av lufttäta slussar på inmatningssidan, och en anordning som komprimerar aska och sot m.m. till ett kompakt pulver på utmatningssidan. Denna komprimering av restprodukten gjorde att ingen gas kunde sippra ut, och ingen luft in.

Dessutom fick man ett torrt pulver med relativt hög densitet som restprodukt. Denna produkt innehåller en stor andel energi i form av kol, och skulle kunna antingen kunna återföras till processen via bränsleinmatningen, eller användas till tillverkning av grillbriketter eller liknande.

Gengasverkets kapacitet visade sig vara tillräcklig både för att hålla en kontinuerlig drifttemperatur i ugnen på 1100 grader och för att höja temperaturen till 1400 grader vid smältning av glas.

När förgasarens gasflöde hade trimmats in kunde normalt arbete med glastillverkning utföras vid den gengasuppvärmda ugnen. Prover har visat att glasmassan är ren och klar och att inga synliga föroreningar har följt med gasen in i glasugnen.

Det krävs stora energimängder för att värma glasugnar i glasbruk. Normalt använder man el eller gas till brännarna som ser till att hålla rätt temperatur i ugnarna. Det är i själva ugnen som glasmassan sedan smälter. Ett av målen med projektet var att undersöka om det är möjligt att ersätta dessa andra bränslen med den träråvara som finns i glasbrukens närhet och att använda den för att producera annan gas som kan förbrännas. Genom att använda pelleterad träråvara hoppas man kunna reducera totalkostnaden för den energi som glasugnarna kräver.

Glafo har tillsammans med Orrefors Kosta Boda och professor Björn Zethraeus vid Växjö universitet planerat projektet. Det finansieras gemensamt av Energimyndigheten och Orrefors Kosta Boda.

Gengastekniken utvecklas

För SMP var projektet en naturlig fortsättning på tidigare genomförda gengasprojekt. Ett gengasaggregat, som SMP använt i ett tidigare EU-projekt (se P&F; nr 3 -2001), har modifierats för att användas i projektet.

Modifiering och anpassning samt provkörning av gengasaggregatet har genomförts vid SMP:s provningslaboratorium i Umeå. När anläggningen provats ut i Umeå fraktades den till Kosta där den monterats upp, och nu har levererat gas tillräcklig för att hetta upp glasugnen till 1400 grader Celisus.

Självantändande gas

Gengasaggregatet skulle producera gas som är så energirik och het som möjligt. Detta eftersom den brännarteknik som finns vid glasugnen kräver en gastemperatur som är cirka 500 grader C när den lämnar förgasaren. Gengasen leds in i glasugnen och självantänds när den blandas med luft.

Hela anläggningen styrdes och övervakades av det avancerade styr- och övervakningssystem som finns vid Orrefors, Kosta och Boda glasbruk.

Driftsäkerhet är A och O

Av praktiska skäl var det ett krav att gengasanläggningen skulle kunna producera gas kontinuerligt i flera dygn utan avbrott. En av de viktigaste uppgifterna för SMP under modifieringsfasen var därför att åstadkomma en driftsäker anläggning.

Det innebar att anläggningen modifierades på flera punkter. Bland annat krävdes att aska som bildas vid förbränningen kontinuerligt kunde matas ut under drift utan att gengas läcker ut samma väg. Ett annat krav var att bränsleinmatningen fungerade störningsfritt även om fukthalten på råvaran varierar något.

Pellets istället för flis

Några viktiga egenskaper skiljer träpellets från flis. Pellets har högre densitet än flis och är också ett mer homogent material. Därför är det lättare att transportera pellets än flis. Även risken för att bränslet ska fastna i aggregatet minskar.

Livsfarlig gas!

Gengas innehåller kolmonoxid (CO) och är därför livsfarlig. Den personliga säkerheten är därför mycket viktig vid all gengasproduktion. Alla som befinner sig i närheten bär därför ett gaslarm som varnar akustiskt om gas skulle läcka ut.

Som ett extra skydd finns även ett fast monterat övervakningssystem för luftens CO-halt att monteras i anslutning till gengasaggregatet.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Provning Umeå
Stefan Frisk

Tel: 010-516 64 74