Gå till startsidan för smp.nu

Jämförelsematerial för buller och vibrationer hos motor- och röjsågar

SMP har genomfört ett projekt som rör buller och vibrationer hos motor- och röjsågar. Projektet genomfördes med stöd av SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Jämförelsematerial för vibrationer och buller hos motorsågar och röjsågar".

Sammanfattande resultat

Enligt maskindirektivet 98/37/EC skall buller- och vibrationsdeklarationer anges av maskintillverkaren. Bruksanvisningen skall ge information om ekvivalent kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå vid arbetsstationen samt, om den överstiger 85 dB (A), även ljudeffektnivån från maskinen. Till detta kommer kravet att i bruksanvisningen deklarera det vägda kvadratiska medelvärdet för den acceleration (vibrationsnivå) som armarna utsätts för om maskinen är bärbar och handhållen.

EU:s bullerdirektiv 2000/14/EG gäller från den 3 januari 2002 nytillverkad utrustning som används utomhus. För all utrustning som omnämns i direktivet krävs att tillverkaren deklarerar uppmätt och garanterad ljudeffektnivå samt märker utrustningen med värdet på den garanterade ljudeffektnivån. Ett EG-direktiv för vibrationer, 2002/44/EG, implementerades i svensk lagstiftning den 1 juli 2005. Detta direktiv maximerar den dagliga vibrationsdos som en arbetstagare får utsättas för. Detta innebär att maskiners alstrade buller- och vibrationsnivåer kommer att få en marknadsmässig betydelse. Köparen har ett intresse av att lagligt kunna utnyttja maskinerna så stor del av en arbetsdag som möjligt. En förutsättning för att kunna välja en maskin med låga buller- och vibrationsvärden är dock att det finns jämförbara data för liknande maskiner. Idag finns inte detta eftersom tillverkarna väljer att ange buller- och vibrationsnivåerna på olika sätt och i många fall saknas dessa uppgifter.

Studien har utgått ifrån de direktiv som berör motorsågar, grästrimmers och röjsågar när det gäller buller- och vibrationsnivåer. Tillverkare, generalagenter och lokala återförsäljare kontaktades för att få fram de olika värdena för buller och handtags-vibrationer vid olika driftsfall som presenteras i instruktionsböcker, broschyrmaterial och tillverkare/importörs hemsida. Antalet fabrikat och modeller begränsades till merparten av dem som marknadsfördes på den svenska marknaden sommaren 2004.

Man kan konstatera att det är mycket svårt att få fram ett sifferunderlag som gör det möjligt att kunna göra ärliga jämförelser mellan de buller- och vibrationsnivåer som respektive tillverkare anger i sin dokumentation. De presenterade värden som finns att tillgå och som är officiella är dessutom mycket bristfälligt redovisade. I merparten av jämförelserna jämför man ”äpplen och päron” och det är lätt att dra felaktiga beslut. I projektet gjordes ett antal stickprovskontroller av buller- och vibrationsvärden och även här fanns god överensstämmelse men också stora avvikelser mellan uppmätta värden och tillverkaruppgifter.

Det garanterade ljudeffektvärde enligt Bullerdirektivet 2000/14/EG som skall anges på maskinen går inte heller att jämföra mellan fabrikaten då de olika tillverkarna lägger på olika stor ”säkerhetsmarginal” i sitt redovisade ljudeffektvärde. Marginalen varierar från 1 dB ända upp till 6 dB. Ett bättre underlag för jämförelse vore den uppmätta ljudeffektnivån enligt Bullerdirektivet 2000/14/EG men tyvärr är det inte alltid att denna uppgift finns att tillgå i dokumentationen.

Ett förslag som kan leda till att man reder ut denna förvirrande situation är att man tar fram ett dokument inom EU som klargör vilka buller- och vibrationsvärden som skall redovisas och hur dessa värden skall mätas. Förhoppningsvis kommer de nya standarderna, ISO 22867 Vibration test code och ISO 22868 Noise test code, att göra så att de nyproducerade modellerna av motorsågar, grästrimmers och röjsågar går lättare att jämföra i framtiden. Det är dock svårt att jämföra dagens maskiner med dem som kommer att redovisas efter de nya standarderna som träder i kraft under 2005. Man får alltså acceptera en övergångsperiod på 5-10 år innan alla gamla maskiner lämnat handlarnas hyllor och nya produkter, med rätt information och märkning, fyllts på. På sikt blir det alltså enklare att jämföra maskinernas buller- och vibrationsvärden.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Provning Umeå
Stefan Frisk

Tel: 010-516 64 74

Länkar

EU-relaterade länkar
New Approach (EG-direktiv och standarder)