Gå till startsidan för smp.nu

Utvärderingsmodell för vibrationer

SMP har på uppdrag av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien genomfört ett projekt där en enkel beräkningsmodell, grundat på mätdata, har tagits fram för att ge lantbrukare en möjlighet att beräkna storleken av den vibrationsexponering han/hon utsätts för under en planerad arbetsdag. ​

Klicka här för att hämta kalkylarket "Beräkningskalkyl för vibrationer i lantbruket". ​

Klicka här för att hämta SMPs kompletta rapport "Utvärderingsmodell för vibrationer, SLO-906".

Bakgrund

Arbetsmiljöverket har i sin föreskrift AFS 2005:15 (ref 15) implementerat i svensk lagstiftning EG:s direktiv 2002/44/EG om arbetstagares exponering för risker i samband med vibrationer i arbetet.

Föreskriften säger att arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetslivet. Riskbedömningen skall innehålla en uppskattning av den dagliga vibrationsexponeringen, genomförd av ”sakkunnig person”. I föreskriften anges ett insatsvärde och ett gränsvärde som gäller daglig exponering under 8 timmar. Arbetstagare får inte utsättas för värden som ligger över gränsvärdet och om insatsvärdet överskrids ska arbetsgivaren utarbeta och genomföra ett åtgärdsprogram som syftar till att minska vibrationsexponeringen.

Som alternativ till mätning får vibrationernas storlek uppskattas genom observation av förekommande arbetsmoment och hänvisning till relevant information om den sannolika vibrationsaccelerationen hos arbetsutrustningen under dessa användningsförhållanden.

SMPs beräkningsmodell, grundad på mätdata, ger möjlighet att beräkna storleken av den dagliga vibrationsexponeringen.

Grunddata för kalkylarket

Beräkningskalkylen i form av en Excel-fil har skapats utifrån tillgängliga och analyserade data. I kalkylen kan man föra in uppskattad exponeringstid för de arbetsmoment man avser utföra under arbetsdagen i traktorn och få ut besked om den uppskattade vibrationsexponeringen för den aktuella dagen.

För att en beräkningskalkyl av det aktuella slaget ska kunna presentera statistiskt tillförlitliga resultat krävs ett betydligt större underlag i form av praktiska mätningar. Beroende på de stora variationerna i tillgängliga mätdata (se ovan) kan den framtagna beräkningskalkylen inte anses presentera ”sanna” värden. Trots att de värden som ligger till grund för kalkylen är hämtade från tredje kvartil av de uppmätta, kan markförhållanden, traktor och körsätt medföra att den sanna slutsumman för dagen är betydligt högre än den som indikeras av kalkylen. Man kan dock utgå från att ett lugnt körsätt med en modern traktor sannolikt kommer att innebära att det faktiska värdet ligger under det beräknade.

Metoden för uppskattning av vibrationsexponering genom beräkning är accepterad och beskrivs i en guide som utarbetats på uppdrag av EU-kommissionen och används även i standarder för såväl vibrationer i hand/arm som för helkroppsvibrationer.

Alternativet till att använda en beräkningsmodell är orealistiskt eftersom det skulle kräva mätningar under varje enskild lantbrukares olika arbetsmoment, körsätt och markförhållanden etc.

I framtiden kan man tänka sig att traktortillverkare förser traktorn med någon typ av vibrationsdosimeter som automatiskt mäter under några sekunder och sedan räknar tid. När insatsvärdet är uppnått ges en varning till föraren och när gränsvärdet är uppnått skulle traktorn i princip kunna stoppas. Centre of Vibration Comfort i Umeå har utvecklat en vibrationsdosimeter som förefaller att kunna anpassas till att fylla en sådan funktion. I stället för att räkna tid så lagrar den data kontinuerligt och kan så göra under flera timmar.