Gå till startsidan för smp.nu

Vibrationer i traktorn - ett arbetsmiljöproblem?

SMP har genomfört ett projekt som rör vibrationer i traktorer. Projektet genomfördes med stöd av SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. ​

Klicka här för att hämta rapporten "Vibrationer i traktorer".

Bakgrund

Ett EG-direktiv för vibrationer skall implementeras i svensk lagstiftning senast 6 juli 2005. Detta direktiv maximerar den dagliga vibrationsdos som en arbetstagare får utsättas för. och anger tillåtna exponeringsgränsvärden för vibrationer, (hand-arm respektive helkropps-), som arbetstagare får utsättas för. För båda typerna av vibrationer finns två uppsättningar exponeringsgränsvärden, ett insatsvärde och ett gränsvärde.

Syfte

Projektet syftade till att ge en uppfattning om hur de aktuella vibrationsnivåerna i olika traktorer förhåller sig till de angivna gränsvärdena i direktivet.

”För höga” vibrationsnivåer, som medför inskränkningar i arbetstagarnas exponeringstid, kan medföra organisatoriska problem att leda och fördela arbetskraft inom jordbruket.

Sammanfattande resultat

Totalt har mätningar skett på 23 olika traktorer av varierande fabrikat och ålder. 11 olika arbetssituationer har studerats och såväl hand/arm-vibrationer som helkroppsvibrationer har mätts.

Resultatet visar på följande:

 • hand-/armvibrationer är inget problem vid traktorkörning
 • helkroppsvibrationer är av den storleksgraden att man normalt vid en hel dags traktorkörning kommer upp till ett värde som kräver åtgärder enligt vibrationsdirektivet och kommande svensk föreskrift
 • vid lång dags arbete, med vissa traktorer och vissa arbetsmoment kommer man upp i värden som är förbjudna enligt den nya svenska föreskriften
 • vibrationerna ökar inte alltid med ökande hastighet utan kan till och med minska
 • traktorns ålder förefaller vara av mindre betydelse för resultaten.
 • Relaterad information

  Kontaktpersoner

  Peter Ståhl

  Tel: 010-516 64 21